Wasiliana Nasi

Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar.

Mtaa wa Vuga

S.L.P 239

Simu: +255 242231126

Nukushi (Fax): +255 242233788

email: info@ompr.go.tz Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar.

S.L.P 239 chake chake – Pemba

Simu:  0245-2764

Nukushi (Fax): 0245-2764

Email: afisamdhamin@ompr.go.tz

Afisi ya Uratibu Shughuli za SMZ

Barabaraya Luthuli

Nyumba Nam.14

S.L.P 6862,

Dar es salaam.

simu:022 2136332

nukushi: 022 2136332

email: dar-dom@ompr.go.tz